Menu

Radio morskie to szybka komunikacja za pomocą fal ultrakrótkich

1 czerwca 2021 - Sporty wodne
Radio morskie to szybka komunikacja za pomocą fal ultrakrótkich

Fale UKF prze­ni­kają atmos­ferę i są wyko­rzy­sty­wane do komu­ni­ka­cji z sate­li­tami i sta­cjami kosmicz­nymi.

Mają także zasto­so­wa­nie w trans­mi­sjach pro­gra­mów cyfro­wych i ana­lo­go­wych, naziem­nej tele­wi­zji cyfro­wej czy radio­wej.

Rodzaje fal ultra­krót­kich

Falami ultra­krót­kimi przy­jęto okre­ślać dwa zakresy fal radio­wych.

Fale decy­me­trowe UHF, czyli Ultra high Fre­qu­ency (300 – 3000 MHz, 10-100 cm) oraz

fale metrowe VHF, czyli Very High Fre­qu­ency (30-300 MHz, 1–10 m).

Podział na radia mor­ski

Radio UKF to radio mor­skie prze­no­szące fale ultra­krót­kie miesz­czące się w zakre­sie od 156 MHz do 175 MHz. To pod­sta­wowy sprzęt do zapew­nie­nia łącz­no­ści na morzu.

W nomen­kla­tu­rze żeglar­skiej radio sta­cjo­narne to nazy­wamy radio­te­le­fo­nem VHF, a prze­no­śne radio­te­le­fo­nem UKF. Naprawdę dzia­łają tak samo, różni je spo­sób mon­tażu.

Dłu­gość fali wynosi około 2 metry przy powyż­szych czę­sto­tli­wo­ściach, a antena około 1 metra.

Jest to wygodne i poręczne roz­wią­za­nie sto­so­wane na więk­szo­ści jach­tów i stat­ków.

Dane zaczerpnięte z artykułu: https://fairwinds.pl/radio-ukf-co-warto-o-nim-wiedziec/.

Co zapew­nia radio UKF

Pozwala na szybką i sku­teczną komu­ni­ka­cję na morzu, gwa­ran­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo i pomoc w razie zagro­że­nia czy awa­rii. Ope­ra­tor radia mor­skiego musi nie tylko nada­wać, ale także odbie­rać i odpo­wied­nio reago­wać na wia­do­mo­ści.

Zasięg radia UKF w opty­mal­nym tere­nie, czyli bez wzgórz pokry­tych lasami i mecha­nicz­nych zakłó­ceń, działa nawet powy­żej 30 mil mor­skich.